Προεγγραφή για τη διενέργεια Προεγχειρητικού Ελέγχου

Συμπληρώστε παρακαλώ τα στοιχεία εξεταζομένου όπως αναγράφονται στην ταυτότητα ή το διαβατήριο σας:

Συμπληρώστε παρακαλώ την ημερομηνία γέννησης:

Συμπληρώστε τα στοιχεία επικοινωνίας:Για τη διενέργεια της εξέτασης είναι υποχρεωτική η προσκόμιση αστυνομικής ταυτότητας ή κάποιου άλλου δημόσιου εγγράφου ταυτοποίησης

Επιπλέον πληροφορίες για το Metropolitan General